Wykaz spraw

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót związanych z budową lub przebudową zjazdu

  1. Wypełniony wniosek
  2. Kopię decyzji wydanej przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku z dnia ………………………     znak: …………………..zezwalającej na lokalizację zjazdu w pasie drogowym;
  3. Kopie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót do organu budowlanego wraz z uzgodnioną dokumentacją – do wglądu;
  4. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego;
  5. Harmonogram robót )*;
  6. Kopia zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas robót lub informacja o sposobie zabezpieczenia robót jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

* niepotrzebne skreślić.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik


Formularze i załączniki:Skip to content