Wykaz spraw

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek

Wymagane załączniki:

Kompletna – uprawomocniona dokumentacja techniczna planowanych robót – do wglądu.
Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego – 2 egz.
Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją planowanego zajęcia pasa drogowego – 2 egz.
Komplet uzgodnień ZUDP – 1 egz. (kserokopia).
Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie – 1 egz. (kserokopia).
Decyzja adm. ZDP w Kraśniku o zlokalizowaniu urządzenia obcego lub zjazdu w pasie drogowym – 1 egz. (kserokopia).
Potwierdzenie przyjęcia do realizacji robót związanych z odtworzeniem pasa drogowego – odtworzenie rozkopanych elementów pasa drogowego będzie realizowane przez: ………………………… (pieczęć FIRMY)

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik
Opłaty:

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1440) – nie dot. budowy włączeń dróg publicznych.
Inne informacje:

UWAGA !

Zajęty teren pasa drogowego obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe ( za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg ).
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1440) – nie dot. budowy włączeń dróg publicznych.


Formularze i załączniki:


 

Skip to content